Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności GigaLink zakres zastosowania

 

Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie profesjonalnych, wartościowych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług przy jednoczesnej ochronie prywatności użytkowników. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności („Polityka”) określa rodzaj danych, jakie gromadzimy w związku ze świadczonymi usługami, oraz sposób ich przetwarzania. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do GigaLink i dotyczy danych gromadzonych za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego. W niniejszej Polityce termin „dane osobowe” oznacza informacje dotyczące określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, tj. dowolnej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka dotyczy danych osobowych gromadzonych w związku z usługami oferowanymi przez GigaLink, a także danych pochodzących z innych interakcji z firmą GigaLink, które mają związek z niniejszą Polityką lub do niej odsyłają. Dane osobowe gromadzone przez GigaLink mogą obejmować informacje takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, oraz inne informacje, które mogą być niezbędne do wykonywania usług przez GigaLink.

W odniesieniu do konkretnej usługi oferowanej przez GigaLink możemy udostępniać dodatkowe lub zaktualizowane informacje dotyczące polityki ochrony prywatności. W razie niezgodności postanowień takie dodatkowe lub zaktualizowane informacje dotyczące ochrony prywatności będą mieć znaczenie nadrzędne w stosunku do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności. Niniejszy serwis może zawierać odsyłacze do stron innych podmiotów oraz do usług świadczonych przez osoby trzecie, które mogą mieć własne polityki ochrony prywatności. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności dotyczącymi takich usług.

GigaLink nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności stosowane w odniesieniu do usług ani za treści jakichkolwiek serwisów internetowych należących do osób trzecich. Osoby odwiedzające serwis i użytkownicy sieci powinni dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w niniejszym serwisie. Korzystanie z tego serwisu i/lub podanie GigaLink swoich danych osobowych oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi postanowieniami niniejszej Polityki, nie powinien korzystać z tego serwisu ani podawać GigaLink jakichkolwiek danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych

 

GigaLink może gromadzić dane osobowe za pośrednictwem formularzy zapytań lub formularzy rejestracyjnych, poprzez bezpośredni kontakt z użytkownikiem (np. drogą telefoniczną) oraz za każdym razem, kiedy użytkownik przesyła do nas wiadomość e-mail zawierającą jego dane. GigaLink będzie korzystać z danych osobowych wyłącznie w przypadkach, w których będzie to uzasadnione interakcjami pomiędzy użytkownikiem a naszą firmą, aby świadczyć dowolną z uzgodnionych usług oferowanych przez GigaLink lub jej spółki stowarzyszone, w celu wystawiania faktur i zarządzania siecią, w sytuacjach, w których takie dane będą nam niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w sytuacjach, i celu ochrony naszych praw oraz uzasadnionych interesów firmy, a także w innych przypadkach, w których jest to możliwe bez potrzeby uzyskiwania zgody użytkownika lub w których GigaLink uzyskał na to zgodę użytkownika.

GigaLink będzie wykorzystywać dane osobowe użytkowników jedynie w sposób uczciwy i zgodny z prawem, na podstawie zgody użytkownika i w określonych w tej zgodzie celach, w zakresie niezbędnym GigaLink do interakcji z użytkownikiem oraz jedynie do takich celów, jakie zostały przedstawione w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności. GigaLink nie będzie sprzedawać, dostarczać ani użyczać danych osobowych użytkownika innym podmiotom.

Cele, w jakich GigaLink może przetwarzać dane osobowe użytkownia

 

GigaLink może przetwarzać dane osobowe użytkownika jedynie w celach, które zostały określone w wyrażonej przez użytkownika zgodzie lub wynikają z właściwych przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy niektóre z celów, w jakich będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika. Warto zwrócić uwagę, że dane mogą być niekiedy wykorzystywane w kilku celach jednocześnie.

Dostarczanie produktów i usług. Możemy korzystać z danych osobowych użytkownika podczas odpowiadania na jego zapytania, realizacji zamówień lub innych czynności niezbędnych do wykonania lub realizacji umowy zawartej między użytkownikiem a GigaLink, w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych produktów i usług, sprawdzenia tożsamości użytkownika, a także badania oszustw i innych nadużyć oraz zapobiegania im.

Możemy korzystać z danych osobowych użytkownika w celu rozwijania naszych usług. Jednak pracując nad rozwojem naszych usług, korzystamy przede wszystkim z danych zbiorowych i danych statystycznych. Możemy również skorzystać z danych osobowych użytkownika, aby dostosować naszą ofertę usług do jego indywidualnych potrzeb, na przykład aby polecać lub wyświetlać treści odpowiadające jego preferencjom oraz reklamować usługi dostępne w naszym serwisie internetowym. Możemy łączyć dane osobowe zgromadzone w wyniku korzystania przez użytkownika z określonej usługi GigaLink z innymi posiadanymi przez nas danymi dotyczącymi osoby użytkownika, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie dane osobowe zostały zgromadzone w innym celu Na podstawie danych osobowych użytkownika możemy tworzyć dane zbiorowe i dane statystyczne.

Komunikacja i działanie marketingowe

 

Możemy korzystać z danych osobowych użytkownika w celu kontaktowania się z użytkownikiem, na przykład w celu informowania go o produktach lub usługach, z których korzysta, lub prowadzenia badań zadowolenia klienta. Możemy także korzystać z danych osobowych użytkownika w celach marketingowych lub badawczych, na przykład do wykonania badań rynkowych. Możemy również kontaktować się z użytkownikiem w sposób zgodny z prawem w celu informowania go o nowych usługach lub oferowanych promocjach. Ponadto niektóre z naszych produktów i usług mogą służyć promowaniu usług innych podmiotów. Jednakże GigaLink nie będzie ujawniać danych osobowych użytkowników do celów marketingowych żadnemu innemu podmiotowi bez uprzedniej zgody użytkownika.

Korzystanie z plików Cookie

 

Czym są cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik łączy się z serwisem GigaLink

Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i pobierane są automatycznie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, gdy użytkownik pierwszy raz odwiedza daną stronę www. Zazwyczaj pliki te zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego wykorzystywane są cookies?

  1. Dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Narzędzia wykorzystywane do tego celu to m.in. Goolge Analytics oraz Google AdWords.

Jakie są rodzaje cookies?

Istnieją dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • Pliki sesyjne (session cookies) – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Pliki stałe (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzeń końcowych czy oprogramowaniu zainstalowanym na danym urządzeniu

Jak usunąć lub zablokować cookies?

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
  3. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych przeglądarek internetowych:
  4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Środki przetwarzania danych i bezpieczeństwo danych

 

GigaLink wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji, aby zapobiegać nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem ujawnianiu takich informacji lub dostępowi do nich, przypadkowej lub niezgodnej z prawem utracie, zniszczeniu lub modyfikacji, przesyłaniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub dostępowi, a także innym uszkodzeniom danych osobowych użytkownika. Takie środki obejmują stosowanie zapór (firewalli), bezpiecznych serwerów, szyfrowanie danych, odpowiednie procesy i systemy zarządzania prawami dostępu, staranny wybór procesorów oraz inne środki uzasadnione względami technicznymi i komercyjnymi, mające na celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

W stosownych przypadkach możemy również tworzyć kopie zapasowe oraz stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych użytkownika. Takie środki zapewniają właściwy poziom bezpieczeństwa w stosunku do ryzyka związanego z przetwarzaniem i charakteru chronionych danych osobowych. Dostęp do bezpiecznie przechowywanych danych osobowych użytkownika będą mieć wyłącznie upoważnieni członkowie personelu GigaLink. Przy przetwarzaniu danych osobowych korzystamy z metod ręcznych (takich jak procedury wykorzystujące dokumenty papierowe) oraz automatycznych (takich jak procedury elektroniczne).

Administratorzy danych i podmioty przetwarzające dane

 

Administratorem danych jest GigaLink Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 5/206 53-332 Wrocław. Dane osobowe będą przetwarzane w GigaLink przez pracowników odpowiedzialnych za odpowiednie funkcje. Będą to „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie” danych osobowych pod nadzorem podmiotu będącego administratorem danych GigaLink.

Prawa użytkownika do danych osobowych posiadanych przez GigaLink

 

GigaLink będzie przechowywać dane jedynie przez okres wymagany przepisami prawa lub właściwy do celów, w jakich zgromadzono takie informacje, jednak nie dłużej niż przez dziesięć lat. Prawa użytkownika do zgromadzonych i przetworzonych Danych Osobowych zostały szczegółowo określone w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w takiej postaci, w jakiej zostały one zgromadzone oraz przetworzone przez GigaLink, a także żądania informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez GigaLink.

Jeżeli użytkownik chciałby wiedzieć, które dane osobowe znajdują się w naszym posiadaniu, lub jeżeli chciałby je uzupełnić bądź sprostować, zwiększyć swoją anonimowość lub usunąć jakiekolwiek niepełne, niepoprawne lub zdezaktualizowane dane osobowe albo gdyby z dowolnej przyczyny zechciał, aby zaprzestano przetwarzania jego danych osobowych, to może skorzystać z takiego prawa, kontaktując się z nami w sposób podany w naszym serwisie. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w niektórych przypadkach — w szczególności gdy użytkownik zdecyduje się na usunięcie jego danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania — może to oznaczać, że świadczenie usług przez GigaLink nie będzie dłużej możliwe.